רוטילקת תא הוולמ הז רתא
םהייח תא גיצמה "הנפואה וק"
םיבצעמה ילודג לש םתדובעו
האמב רושע לכב םיעורא דצל
.הנפואה םלוע לע ועיפשהש 20 -ה
:תואבה תוירוגטקה תא ליכמ רגאמה
םיחנומ | תופוקת | םיבצעמ
תומישמ
.יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
mop@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ