52 םכל תושגומ לארשי תנידמ לש 52 ה תואמצעה םוי דובכל
הארנ ואוב .הנידמה תונשמ תרחא הנשל תעגונ הלאש לכ ,תולאש
.ונלש הנידמה לש הירוטסיהה לע םיעדוי םתא המ

.....


,ןאכ םיצלמומה םירתאב רזעיהל ולכות תולאשה תא רותפל ידכ
.םידידיו םירכמ וא ןותיע ,רפס ןוגכ ,רחא יעצמא לכב ןכו

תסנכה יארב הנידמ תונש 50
.לארשי רקחל ןיבר קחצי זכרמ
.תושדחה תרבח - 2 ץורע
.תירבעה ןושלל הימדקאה
.לארשי קנב
.תוללוצה תטייש
.ןויזיווריאה


home
diyun
atzmaut
1957-1948
1967-1958
1977-1968
1987-1978
1997-1988
1998-1999
izkor
1