ולפנש הלא לש םמש לע םייורקה םיבושיי םיאצמנ ץראה יבחרב
תוארל ולכותו ,םיבושייה תומש לע וצחל .התנגהו התואמצע לע
ולכות הלאה םיבושייה ןיבמ העבראב .םייורק םה ימ םש לע
,ה"לה ביתנ ,העבשה רמשמ :םשה ירוחאמש םדאה לע םג אורקל
.ןזיא דוד םש לע רופצמהו ,לע ילא