ותמ םה .םדא ינב ןוילימ 55-50 וגרהנ היינשה םלועה תמחלמב
ויה םכותמ ןוילימ 6 .הייפכ תודובע ,רוק ,תולחממ ,בער
,ברקה הדשב
וניכ םיצאנהש תינכת תרגסמב יתטיש ןפואב ותמוה
םה .םידוהי
ידוהי לכ תא לסחל הרטמה הדמע תינכתה
סיסבב ."יפוסה ןורתפה"
תאז לכבו ,םידוהי ליצהל וא םידוהי ריתסהל ורסא םיצאנה .הפוריא
.םידוהי וליצהו םתיב תאו םתחפשמ תא ,םשפנ
תא ונכיסש הלאכ ויהםידוהי ריתסהש שיא לש תיב םיפרוש םיצאנה


."םלועה תומוא ידיסח" ראותל וכז הלא םישנא

.גרבנלו לואר היה םהבש םיבושחה דחא
ליצה אוה .ידווש םיקסע שיא היה גרבנלו לואר
יאדו תווממ הירגנוה ידוהימ םיפלא תורשע
המחלמה םותב .םייצאנה הדמשהה תונחמב
ררחשש ,יטייבוסה אבצה ידיב הבשנ אוה
. ויתובקע ודבא זאמ .הירגנוה תא

.םויה דע המולעת אוה גרבנלו לואר לש ולרוג


רקסוא אוה עונלוק טרסב החצנוה ותוליעפש םלוע תומוא דיסח
.ולש לעפמב ודבעש םידוהי 1,200 תווממ ליצה רלדניש
.רלדניש
.ורופיס הנה

 שנועל םייופצ ויה האושה ןמזב םידוהי ואיבחהש םירצונ
 וליצהו ןוכיסה תא ולטנש םיטעמ ויה ןכ יפ לע ףאו .תוומ
 .םייח
 רפס תיב להנמ היהש יטילימרכ יתפרצ ריזנ ,ק'ז באה
ורפס תיבב םידוהי םירענו םידלי איבחה ,תפרצב םירענל
 .םייודב תומשב 

 היידוהי הדלי - טוד לש הרופיס עיפומ םשו די לש רתאב
 םינמרגה ולחהשכ :האושה תפוקתב דנלוהב הלדגש
 לש הירוה ולחה ,1942 - ב חרזמל דנלוה ידוהי תא תולגהל
 ,פימ .רותסמ םוקמ הל שפחל (עודי וניא התחפשמ םש) טוד
 הב הלפיטו טודב הקיזחה ,היידוהי אל תידנלוה השיא
 ןמויב טוד לש התוחתפתה תא הדעית פימ .המחלמה ךשמב
 טוד לש הירוה .הלדגה טוד לש םימולצת םג וילא הפריצו
 פימ לש התיב לא ועיגה המחלמה רחאלו ,האושה תא ודרש
םובלאב הנורחאה הנומתה .םהידיל הרזחב טוד תא ולביקו
 טוד לש התחפשמ לש תיגיגח השיגפ :1952 תנשב המלוצ
 .(טוד יהוז - זכרמב הרענל בל ומיש) פימ לש התחפשמ םע
.םשו די רתאב טוד לש םימולצתה םובלאתודוהל לארשי תנידמ הכירצ ךתעדל דציכ
?םלועה תומוא ידיסחל
.הנידמה םוק ינפל העריא האושה
.לארשי תנידמ לש ןיינע אל הז
.ויאצאצלו ול ההובג תישדוח תרוכשמ
.טלחהב הקיפסמ תיחכונה תוליעפה
.תועדומה חולל ןתוא וחלש ?תורחא תועצה םכל שי
םכתבושת חולשמל....
םירחא לש תובושתב הייפצל....